Признание на дипломите

диплом

Признание на дипломите

10.03.2024 Ukraine Renovation Без коментари

Признаването на дипломите се извършва от НАЦИД – Национален център за информация и документация. Този център се намира в София.

За да бъде признат диплом, трябва да предоставите обикновени копия на превода на диплома, личната си карта, паспорта и свидетелство за смяна на фамилия, ако има такова. Не се изисква заплащане.

В НАЦИД проверяват подлинността на документите, сравняват данните от дипломата с държавните изисквания в България, изпращат заявление до университета, от който е издаден дипломът, и получават потвърждение. След това се взема решение за признаване на висшето образование (или отказ от признаване), и се издава удостоверение по установения образец. Това е официален документ, валиден само на територията на Република България.

Внимание! За представителите на “регулираните” (лекари, юристи, инженери и други) професии това удостоверение не е достатъчно, за да започнат работа. В този случай се предвижда специална процедура за признаване.

Граждани на Украйна, които са получили професионална квалификация “лекар” или “медицинска сестра” в Украйна, могат да получат право да упражняват своята професия в България

За да получите правото да упражнявате професията “лекар” или “медицинска сестра”, придобита в Украйна, в България, трябва да изпълните следните два етапа:

1. Да се явите на изпит по български език и професионална терминология на български език и да изпитате, включително държавни изпити, определени в общите държавни изисквания за придобиване на съответната медицинска професия в България (изпит по чл. 186, абз. 3 т. 3 от Закона за здравеопазването).

Изпитът по български език и професионална терминология на български език се организира и провежда от Центъра за оценка в предучилищното и училищното образование (COPUO) при Министерството на образованието и науката. Подробна информация може да бъде намерена на следния адрес: http://copuo.bg/. За допълнителна информация относно този изпит можете да се обърнете на телефон 02/970 56 11, 02/970 56 25 или на имейл: ckoko@mon.bg.

Няма законови изисквания за това къде и как може да се провежда обучението на български език. Вие трябва просто да изпитате изпита по български език и професионална терминология на български език в COPUO.

За да се явите на изпитите, които включват държавни изпити, определени от общите държавни изисквания, трябва да изпратите заявление за допуск до този изпит. Процедурата се организира и провежда от Министерството на здравеопазването, е безплатна и обикновено включва подаване на заявление с приложени определени документи (указани в заявлението). Подробна информация може да бъде намерена на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/meditsinski-kvalifikatsii/dopuskane-do-izpit-priznavane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/.

След провеждането на тази процедура министърът на здравеопазването издава заповед за допускане до изпита. След получаване на такава заповед трябва да изпитате изпит в избраното от вас висше учебно заведение, което предоставя обучение по съответната професия. Висшето училище има право да таксува за изпита. То издава свидетелство за успешно положен изпит, което ви дава право да

упражнявате съответната медицинска професия в България.

Важно е да се отбележи, че докато сте в процес на получаване на правото да упражнявате своята професия в България, можете да бъдете приети на работа като асистент лекар (или на друга подобна длъжност) във всяка медицинска институция, която желае да ви наеме.

Адрес
бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 52 A, 1125 ж.к. Изток, София,

Телефон
+35928173824