Промени в изчисляването на социалните помощи

    В момента си тук!
  • Начало
  • Новини Промени в изчисляването на социалните помощи

Промени в изчисляването на социалните помощи

27.07.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Законът за убежището и бежанците, приет на 19 декември 2001 г. (в сила от 1 декември 2002 г.), урежда правата на бежанците в България. Този закон гласи, че всички чужденци имат същите граждански, административни и наказателни права и отговорности, като българските граждани.


Известно време разпоредбите на този закон се отнасяха и за правата на всички украинци, получили убежище в България, да кандидатстват пред органите на Агенцията за социално подпомагане за издръжка от 375 лв. на семейство.


От 1 юли 2023 г. влязоха в сила промени в Закона за социалното подпомагане на Република България, приети на 19 май 2023 г. С тях бе отнето безусловното право на всички украински бежанци да кандидатстват и получават социални помощи в размер на 375 лв. на домакинство.


Молби вече могат да подават както новопристигнали лица, търсещи убежище за първи път, така и такива, които преди са живели на територията на България. От 1 юли 2023 г. обаче всяко подадено заявление или нов случай ще се оценява индивидуално и в съответствие с нуждите на семейството. По този начин ще се вземат предвид съставът и доходите на семейството, наличието или липсата на трудова заетост, здравословното състояние и други изисквания. Помощта може да бъде еднократна или месечна, като размерът се определя индивидуално. За всеки отделен случай ще се изискват доказателства (например, ако лицето търси социална помощ поради заболяване, трябва да представи епикриза, касови бележки за закупуване на лекарства и т.н.).  Срокът за разглеждане на подаденото заявление е 20 работни дни.