Лекция за ТЕЛК

01.10.2023 Ukraine Renovation Без коментари

Когато човек е болен и не може да работи на пълен работен ден, за да издържа себе си и семейството си, има законен начин да получи издръжка. В най-голяма степен това се отнася за онези, които са изпаднали в ситуация, като бежанци в следствие на военни действия в Украйна, както и когато няма изгледи за възстановяване на здравословното им състояние. Във връзка с необратимото влошаване на здравето, тези лица имат право на пенсия за инвалидност и редица други права и придобивки, гарантирани от закона. За да могат да се ползват е необходимо експертно решение на ТЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност от 50 до 100%. 
Каква точно е процедурата пред ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия)? 
Всички, заедно с д-р Теодор Атанасов, обсъдиха този въпрос днес в спортната зала на Втори дом. Д-р Атанасов сподели, че процедурата се извършва на няколко етапа. 
Първото нещо, което трябва да направите е да посетите личен лекар, който ще ви направи преглед, ще назначи необходимите изследвания или допълнителни прегледи при специалист. По-нататъшните процедури зависят от това дали трайната неработоспособност е настъпила в резултат на продължително заболяване или внезапно в резултат на нараняване. 
Има случаи, когато лицето не може да работи повече от шест месеца и е в отпуск по болест поради общо или професионално заболяване, трудова злополука или други случаи, предвидени в закона. В този случай е напълно възможно да се насочите към ТЕЛК и преди изтичането на шестмесечието, ако няма признаци за пълно оздравяване. 
Насочването към ТЕЛК от ЛК към ЛК става след издаване на медицински протокол от ЛК и оформяне на медицинска документация. Това следва да стане не по-късно от 7 дни преди изтичане на последния издаден от комисията болничен лист. 
Всички изследвания и консултации са със срок на валидност 12 месеца. Изисква се повторен преглед, ако е направен преди повече от година.  
Следващата стъпка е да отидете в някой от филиалите на РКМЕ  (регионалните картотеки на медицинската експертиза), които се намират в регионалните здравни инспекции и се занимават с регистрация, обработка и съхранение на медицинска информация за лица, освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК. Ако човек е пребивавал някъде поне три месеца, той трябва да подаде заявление за регионална регистрация за временен или постоянен адрес на пребиваване. Към заявлението се представят направление от личен лекар за ТЕЛК или медицински протокол от ЛК, както и медицински прегледи. Към посочените книжа се представя и попълнена молба-декларация. 
Документи се подават в 3-дневен срок от момента на получаване на протокола от ЛКК. 
При спазване на всички изисквания подадените документи в 3-дневен срок от момента на получаването им се изпращат на ТЕЛК. 
Третата и последна стъпка е директно посещение на ТЕЛК. След разглеждане на документите ТЕЛК уведомява писмено заявителя за необходимостта от допълнителни прегледи или изследвания, като посочва датата и часа на прегледа за установяване на действителното здравословно състояние. 
В деня на насрочения преглед се извършва клиничен преглед и при необходимост се дават указания какви допълнителни изследвания да се направят. Ръководителят на комисията дава експертно становище. Ако ТЕЛК прецени, че е невъзможно да се произнесе в деня на заседанието, експертизата се изпраща по пощата. 
Обърнете внимание: Имате право да обжалвате решението на ТЕЛК, ако според Вас то не отразява действителната степен на Вашето увреждане. Например получавате решението си и в него пише, че неработоспособността е 63 процента от 100, а вие смятате, че е 71 процента от 100. В този случай имате 14 дни от деня, в който получите решението, за да го обжалвате до НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия) чрез РКМЕ. 
Кога и при какви обстоятелства трябва да се явите отново на ТЕЛК? 
 След като бъдете официално извикани на ТЕЛК за пенсията за инвалидност.
 Ако по някаква причина не се явите при повикване за преосвидетелстване, трябва да се явите за повторно освидетелстване, за да можете да упражните правата си, предоставени от закона.
 Необходимо е да подадете заявление за преосвидетелстване, ако искате да промените датата на неработоспособността, продължителността на неработоспособността, противопоказните условия на труд или причинно-следствената връзка.  Можете също така да кандидатствате за преосвидетелстване, ако състоянието Ви се влоши или подобри, независимо дали срокът, за който сте освидетелствани, е изтекъл. 
Възможно е подаване на заявление за преосвидетелстване във връзка със социални помощи и други случаи, предвидени в законовите актове. 
Във всички изброени по-горе случаи е необходимо да се подаде заявление-декларация в РКМЕ. 
Продължението на лекцията на д-р Теодор Атанасов по толкова важна тема ще се проведе онлайн следващата събота, 7 октомври 2023 г., в 16 часа.
Д-р Атанасов ще отговори на най-честите въпроси, както и в кои случаи ТЕЛК взема решение за доживотна инвалидност. 
Информация за възможността за онлайн участие ще бъде обявена допълнително на официалната страница на фондация „Ukraine Support and Renovation“ в социалната мрежа Facebook.